Reizele

Reizele

Shteir zich dort in gessele,
Shtil fanrachr a haizele ,
Drinen oifn boiden-shtibl
Voint main rayer Reizele.
Yedn ovnt farn haizl
Drei ich zich arum,
Chgib a faif un ruf ois: Reizl,
Kum, kum, kum.
Efnr zich a fensterel ,
Vachr oif s’alte haizele
Un bald klingt in shtiln gesl
A zis kol, – s’nedt Reizele:
Noch a vaile, van main liber,
Baldvel ich zain frai,
Gei zich noch <\ por mol iber,
Eins, rzvei, drai.
Gei ich mir a freilecher,
Zing un knak mir niselech,
Her ich oif di treplech loifn
Ire drobne fiselech,
Shoin arop fun letztn trepl,
Ch’nem zi lib arum,
Ch’gib ir shtil a kush in kepi,
Kum, kum, kum.
Ch’vil dich bern, Dovidl,
Zolst aroif nisht faifen mer,
“Erst er faift shoin” zogt di marne,
Zi iz frum, s’ fardrist ir zeir,
Faifen zogt zi iz nish Yiddish,
S’past doch nit far unz
Gib a tzeichen, prost oif Yiddish,
Eins, tzvei, draL
Ch’vel fun aim nisht faifen mer,
Droif gib ich a shvuele,
Dir tzulibvel ich afilye
Veren frum main tznuele.
Ch’vel zain ven du vilst nor Reizl
Vi dain marne frum
Yeden Shabbes gein in klaizel
Kum, kum, kum.
Ch’ gleib es dir main libinker,
Un der-far dir Dovidl,
Shtrik ich (a shoin) tfilin zekel
Mit a Mogen Dovidl.
Yen gefeln svet in klaizel,
Zogen zols du zei,
S’hot geshtrikt main libe Reizel
Eins, tzvei , drai.
Ch’dank fardaln matonele,
Ch’lib azoi dich Reizele,
Ch’lib dain tarn, ch’lib dos gesl
Ch’lib dos alte haizele,
Ch’lib di shteindlech lebn haizl,
Trers dock oif zei arum,
Her, dain marne cufr shoin: Reizl” ,
Kum, kum, kum.
Gei ich mir a freilecher
Zing un knak mir niselpech
Her ich oif di treplech loifn
Ire drobne fiselech.
Vider shteit fartracht dos haizl,
S’ gesl vider shrum,
Kum tzu mir in cholem, Reizl,
Kum, kum, kum.