Adjetivos Posesivos

Mi casa

Mayn hoiz

Mis casas

Mayne haizer

Tu casa

Dayn Hoiz

Tus casas

Dayne haizer

Su casa

Zayn/Ir hoiz

Sus casas

Ire haizer

Nuestra casa

Undzer hoiz

Nuestras casas

Undzere haizer

Vuestra casa

Ayer hoiz

Vuestras casas

Ayere haizer

Su casa

Zeyer hoiz

Sus casas

Zeyere haizer